Pracovná zdravotná služba

Poskytujeme pracovnú zdravotnú službu pre zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do 1 alebo 2 kategórie spôsobom podľa  § 30 a ods.2 písm. d) zákona č.355/2007 Z.z.. v znení zákona č.289/2017 Z.z. Naše služby poskytujeme v rámci celého územia Slovenskej  republiky.


     Ponúkame:

    DOHĽAD NAD PRÁCOU A PRACOVNÝMI PODMIENKAMI

 •  vykonanie vstupného auditu pracoviska z hľadiska dodržiavania minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na pracovisko v súlade s platnou legislatívou (stavebné  riešenie, strojno-technologické vybavenie pracoviska, zariadenia na osobnú hygienu,  kontrola jestvujúcej  dokumentácie v oblasti ochrany zdravia a pod.)
 • identifikácia rizikových faktorov práce a pracovného prostredia vyplývajúcich z pracovnej činnosti (fyzikálne, chemické, biologické, mikroklimatické faktory, fyzická záťaž, psychická  pracovná záťaž , lasery a pod.)
 • posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia (úvodné posúdenie),
 • posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia na pracovisku, na ktorom zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do 2.kategórie rizika najmenej raz za 18 mesiacov,
 • zaradenie pracovných činností do kategórie rizikových prác z hľadiska zdravotných rizík
 • súčinnosť pri uplatňovaní opatrení na zníženie alebo elimináciu zdravotného rizika (technické, technologické, organizačné, individuálne a iné opatrenia).
                          
    VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE
 • vypracovanie protokolu o prehliadke pracoviska (auditu),  ktorého súčasťou bude v prípade zistenia nedostatkov aj návrh opatrení na zníženie alebo elimináciu zdravotného rizika,
 • vypracovanie písomného posudku o riziku na základe posúdenia zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia (prvotné posúdenie),
 • vypracovanie písomného dokladu (posudku alebo záznamu) na základe  výsledku opätovného posúdenia zdravotného rizika z expozície faktom práce a pracovného prostredia                 na pracovisku, na ktorom vykonávajú zamestnanci prácu zaradenú do 2.kategórie rizikových prác v periodicite najmenej raz 18 mesiacov,

 • vypracovanie kategorizácie práce z hľadiska zdravotných rizík ,
 • vypracovanie prevádzkových poriadkov z hľadiska ochrany a podpory zdravia zamestnancov pri práci (hluk, nebezpečný chemický faktor, karcinogénny a mutagénny faktor, toxické látky a/alebo zmesi, pevný aerosól (prach),biologický faktor, vibrácie, fyzická záťaž pri  práci, záťaž teplom a/alebo chladom,..),
 • vypracovanie oznámenia týkajúceho  sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie, ktoré je potrebné zasielať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva každoročne do 15.januára,
 • vypracovanie smernice na zabezpečenie pitného režimu pre zamestnancov,
 • vypracovanie evidencie zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do 2.kategórie rizikových prác pri expozícii faktorom práce a pracovného prostredia,
 • vypracovanie lehotníka lekárskych  preventívnych prehliadok vo vzťahu  k práci  pre konkrétne pracovné činnosti.
           VZDELÁVACIA ČINNOSŤ

 

 • vykonávame vzdelávanie zamestnancov v poskytovaní prvej (laickej)pomoci ,
 • informovanie zamestnancov o možných rizikách vyplývajúcich z expozície faktorom práce a pracovného prostredia,
 •  prednášková činnosť na rôzne témy z oblasti ochrany zdravia pri práci - zásady správnej manipulácie s bremenami, práca so zobrazovacími jednotkami , práca s chemickými látkami,   fajčenie a pod..
             PORADENSTVO zamerané na:

 •  plánovanie a organizáciu práce a odpočinku vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest a spôsob výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia,
 •  ochranu zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo technológií, ktoré sa používajú alebo plánujú používať,
 • ochranu pred chorobami z povolania a ochoreniami súvisiacimi s prácou,
 • informovanie  o legislatívnych zmenách v oblasti ochrany zdravia pri práci a ich implementácia do praxe.

             DOPLNKOVÉ SLUŽBY

 • aktivity preventívneho charakteru so zameraním na ochranu a podporu zdravia  -meranie krvného tlaku, BMI,  meranie cholesterolu, cukru, meranie energetického výdaja,
 •  výkon zdravotného  dohľadu pri firemných športových hrách alebo iných firemných akciách.