Projekcia

Komplexné projektovanie stavieb

V rámci komplexného projektovania pozemných stavieb ponúkame:

 • Poskytnutie konzultácie, spracovanie štúdie a investičného zámeru
 • Vypracovanie PD pre územné rozhodnutie
 • Vypracovanie PD pre stavebné povolenie
 • Vypracovanie PD pre realizáciu stavby
 • Vypracovanie statických posudkov
 • Vypracovanie požiarnobezpeč­nostných charakteristík a projektov protipožiarnej bezpečnosti stavby

  Posúdenie protipožiarnej bezpečnosti stavebných objektov v zmysle Vyhlášky č. 94/2004 Z. z.

V spolupráci s našimi projektantmi zabezpečíme vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu:

 • Stavebná časť stavby (architektúra)
 • Statické posúdenie
 • Protipožiarna bezpečnosť stavby (požiarna ochrana)
 • Technické zabezpečenie budovy
  • Elektroinštalácia (NN prípojka, bleskozvod, slaboprúd, štruktúrovaná kabeláž)
  • Zdravotechnika (vodovodná a kanalizačná prípojka, dažďová a splašková prípojka, ČOV)
  • Vykurovanie (návrh druhu vykurovania, typu kotla a rozmiestnenie radiátorov, vnútorné rozvody)
  • Tepelno-technické posúdenie stavby (vydanie energetického certifikátu potrebného ku kolaudácii)
 • Dopravné projekty (riešenie prístupovej komunikácie a parkoviska)

Architektonická štúdia


Obsah štúdie :

Výsledkom štúdie sú výkresy a vizualizácie exteriéru v mierke 1 : 200 alebo 1 : 100. Cena platí pre novostavby a obsahuje maximálne dve alternatívy riešenia. Pre začiatok prác na projekte je potrebný výškopis a polohopis pozemku so zakreslením inžinierských sietí a susedných budov. Dodáva sa v piatich vyhotoveniach formátu A4 alebo A3

Architektonický návrh (architektonická štúdia) je prvotným premietnutím zámeru klienta do konkrétnej priestorovej podoby. Dáva klientovi predstavu o možnom konkrétnom urbanistickom, architektonickom, výtvarnom, dispozično-prevádzkovom, interiérovom, konštrukčnom a materiálovom riešení budúcej stavby, ako aj o základných ekonomických parametroch jej zhotovenia. Slúži ako podklad na ďalšie strategické rozhodovanie klienta a na predbežné rokovania klienta so zainteresovanými orgánmi a s inými osobami, ako aj s jeho partnermi. Cieľom je, aby klient získal názornú predstavu o svojom investičnom zámere.


Projekty pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie


Obsah dokumentácie :

Projekty pre úrady pozostávajú z projektovej dokumentácie potrebnej pre získanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Cena neobsahuje vybavenie povolení a inžiniersku činnosť.

Dokumentácia pre územné rozhodnutie slúži na rozhodnutie stavebného úradu o určení územia na zastavanie a na umiestnenie stavby na ňom. Dokumentácia na územné konanie musí poskytnúť dostatočný podklad na rozhodnutie stavebného úradu a dotknutých orgánov, najmä na posúdenie uvedených podmienok, vrátane jednoznačného polohopisného a výškového osadenia navrhovanej stavby v území s vyznačením vzťahov k okoliu. Obsah ustanovuje vykonávacia vyhláška. Cieľom je vydanie územného rozhodnutia. 

Účelom projektu pre stavebné povolenie je poskytnúť stavebnému úradu podklad na posúdenie navrhovanej stavby a jej súladu s podmienkami územného rozhodnutia. Projekt potrebný na stavebné povolenie musí poskytnúť jednoznačnú urbanistickú, architektonickú, výtvarnú, priestorovú, dispozično-prevádzkovú, konštrukčnú a materiálovú charakteristiku stavby na posúdenie požiadaviek verejných záujmov. Obsah ustanovuje vykonávacia vyhláška. Cieľom je vydanie stavebného povolenia.

Realizačný projekt


Obsah dokumentácie :

Realizačný projekt obsahuje podrobnú projektovú dokumentáciu, na základe ktorej je možné vytvoriť rozpočet na stavbu aj ju zrealizovať.

Účelom projektu na uskutočnenie stavby je rozpracovať stavebným úradom overenú projektovú dokumentáciu a podmienky stavebného povolenia do takej podrobnosti, aby poskytovala dostatočný podklad na prípravu a uskutočnenie celej stavby, najmä na kalkuláciu stavebných nákladov, na uzavretie zmlúv na realizačné fázy výstavby a na prípravu jednotlivých zhotoviteľov. Projekt musí byť dostatočným podkladom na uskutočnenie celej stavby a na záverečné vyúčtovanie stavebných prác. Cieľom je vytvoriť dokumentáciu diela tak, aby ho zhotoviteľ vedel celé zrealizovať.

Zameranie priestoru


Popis :

Pre začiatok projekčných prác je potrebný projekt existujúceho stavu vo formáte dwg. Pokiaľ ho nemáte, vieme priestor zamerať a zdigitalizovať.

3D model - Vizualizácia


Popis :

Vytvorenie reálneho 3D modelu z návrhom exteriéru alebo interiéru v rôznych stupňoch vyhotovenia. Od jednoduchých škíc až po fotorealistický model. Zákazník tak dostáva reálny obraz ako bude hotový dizajn vyzerať.